Contact

Ons privacy beleid

Mayflower Dancer’s  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mayflower Dancer’s  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jef Savels, Varendreef 107, B-8750 WINGENE, Telefoon: +32 (0)50 51 44 65

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het reageren naar aanleiding van uw vragen via het contactformulier

- Het aangaan van overeenkomsten

- Contact met u houden of opnemen als u een pup bij ons koopt of gekocht heeft.

- Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, woonplaats, telefoonnummer, E-mailadres.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat wij persoonsgegevens vertrekken aan de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Indien u een pup bij ons koopt worden uw gegevens verstrekt aan de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus ten behoeve van de stamboomregistratie. 

Bewaartermijn

Mayflower Dancer’s  BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Indien u onderstaand contactformulier verzendt verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met ons privacy beleid.

Controlecode Nieuwe afbeelding Wat is dit?

*) Verplicht veld